กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2238
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Provision of health deucation to the public by public health officers in Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนิสสา อุบลวรรณ
สมหมาย แจ่มกระจ่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสื่อสารสาธารณสุข - - ไทย - - ชลบุรี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สาธารณสุข
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความรู้และปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสุขประจำสถานีอนามัย ในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขประจำสถานีอนามัย จำนวน 221 คน จาก 5 อำเภอ ได้มาโดนวิธีการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือเก็บข้อมูลเป็น มาตรา ประมาณค่า 5 ระดับซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียงและเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรี ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง คือ การให้คำปรึกษาและปฏิบัติเป็นส่วนน้อยหรือนาน ๆ ครั้ง คือ การโต้วาที ส่วนวิธีการถ่ายทอดแบบอื่นๆ โยรวมแล้วมีการปฏิบัติเป็นครั้งคราว 2. ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ด้านผู้รับความรู้ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านผู้ถ่ายทอดความรู้มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 3. เปรียบเทียบวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรี ที่มีประสบการณ์ ทำงานต่างกัน มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โดยวิธีการอภิปราย การสาธิต การฝึกอบรมสัมมนา การแสดงบทบาทสมมุติ กรณีศึกษา การเล่นเกม การทัศนศึกษา การโต้วาที การให้ชมภาพยนตร์ โทรทัศน์และวีดิทัศน์ การทำโครงการสุขภาพ และการใช้คำถาม มีความแต่งต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. เปรียบเทียบปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรีที่มีประสบการณ์ การทำงานต่างกัน มีปัญหาในด้านผู้ถ่ายทอดความรู้ ด้านผู้รับความรู้ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และด้านสภาพแวดล้อมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2238
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p117-128.pdf1.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น