การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศิริโฉม ทุ่งเก้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งในประเทศไทยที่ผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งมันสำปะหลังศิริโฉม ทุ่งเก้า; นิสา บุตรดา; ปุญญิศา วิจิตรศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การคัดเลือกเชื้อราที่มีกิจกรรมย่อยสลายลิกนินจากแหล่งธรรมชาติศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การบาดเจ็บและการรอดชีวิตของ Staphylococcus aureus และ salmonella typhimurium ในน้ำกะทิระหว่างเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา หริ่มเพ็ง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล, และอื่นๆ
2545การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตสีย้อมและการย่อยสลายสีย้อมกลุ่มอะโซบางชนิดโดยจุลินทรีย์ผสมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริโฉม ทุ่งเก้า, และอื่นๆ
2550การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียที่แยกได้จากฟองน้ำของประเทศไทยในถังหมักศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การผลิตเอนไซม์แอลฟาอะมัยเลส และกลูโคอะไมเลสจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ในถังหมักสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การผลิตไคโตแซนจากเชื้อราและการดูดซับโลหะหนักโดยไคโตแซนจากเชื้อราศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและโลหะหนักในหอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata) ด้วยระบบ Depuration แบบน้ำวนศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวรรณา ภาณุตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุมาพร แก้วมณี, และอื่นๆ
2551การลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus และ V. cholerae ที่ปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรมในขบวนการแปรรูปโดยการใช้กรดที่บริโภคได้.ศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียแลคติกและการควบคุมโดยใช้โมเนนซินเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลศิริโฉม ทุ่งเก้า; นันทพร เหรียญเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การสลัดแยกเอนไซม์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์สลายแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ศิริโฉม ทุ่งเก้า; วรนาฎ จงโยธา; ปุญญิศา วิจิตรศิริ; นิสา ไกรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549การออกแบบ พัฒนา และการขยายส่วน ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวนสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้เอนไซม์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547การแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ใช้เป็นดัชนีคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา, และอื่นๆ
2547คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : กรณีศึกษาน้ำพริกศิริโฉม ทุ่งเก้า; เยาวภา ไหวพริบ; สุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในกากน้ำตาลอ้อยและผลกระทบต่อการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548ผลของฤดูกาลและวิธีการเลี้ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนักและแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอในหอยนางรม บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีสุวรรณา ภาณุตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เยาวภา ไหวพริบ, และอื่นๆ
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งบัญญัติ สุขศรีงาม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; นิสา ไกรรักษ์; ปริยา นุพาสันต์; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล, และอื่นๆ
2558อุบัติการณ์และแนวทางเพื่อนำไปสู่การควบคุมการปนเปื้อน แบคทีเรียกรดแลคติกในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงของประเทศไทย (ปีที่ 1)ศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560อุบัติการณ์และแนวทางเพื่อนําไปสู่การควบคุมการปนเปื้อน แบคทีเรียกรดแลคติกในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง ของประเทศไทยศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549แนวทางการผลิตวัคซีนต้านทานแบคทีเรียก่อโรคชนิด Vibrio vulnificus ในปลากะพงขาวปภาศิริ บาร์เนท; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์