กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/34
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกเชื้อราที่มีกิจกรรมย่อยสลายลิกนินจากแหล่งธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Screening for ligninolytic fungi from natural sources
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริโฉม ทุ่งเก้า
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เชื้อรา - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จาการนำเชื้อราจำนวน 76 ไอโซเลทที่แยกได้จากราย้อยสลายไม้และไม้ผุที่เก็บได้จากแหล่งธรรมชาติในประเทศไทยคัดเลือกหาเชื้อราที่มีกิจกรรมย่อยสลายลิกนิน โดยวิธีตรวจวัดการย่อยสลายสี Poly R-478 ของเชื้อราที่เจริญในอาหารเหลวในสภาวะที่ไม่มีการเขย่าสามารถคัดเลือกเชื้อราที่ย่อยสลายสีได้ทั้งหมด 13 ไอโซเลท หรือคิดเป็ฯประมาณร้อยละ 17 ของราที่แยกได้ทั้งหมด จาการตรวจสอบการผลิตเอนไซม์ลิกมินเปอร์ออกซิเดสและเอนไซม์แลคเคสของราทั้ง 13 ไอโซเลทในอาหารเหลวที่สภาวะเดิมพบเฉพาะกิจกรรมของ แลคเคสในราที่ย่อยสลายสีได้ดีจำนวน 8 ไอโซเลทแต่ตรวจไม่พบกิจกรรมของลิกนินเปอร์ออกซิเดสในราที่ย่อยสีได้ทั้ง 13 ไอโซเลทรวมทั้งราอ้างอิง Sporotrichum pulveruletum TISTR 3326 และ Trametes versicolor TISTR 3324
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/34
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2543_006.pdf98.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น