การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศักดินา บุญเปี่ยม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Ren, Zhiyuan,2526, และอื่นๆ
2555การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี มหาขันธ์; Ren Zhiyuan; Sakdina Bunpiem; ศักดินา บุญเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การพัฒนาแบบทดสอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาศักดินา บุญเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น: ศึกษากรณีงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการภุชงค์ เสนานุช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรรเกียรติ กุลเจริญ, และอื่นๆ
2563การเปิดรับข่าวสารผ่านการสื่อสารองค์กรกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาในมุมมองของบุคลากรศักดินา บุญเปี่ยม; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ณภาเกตุ โรจนสร้างสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การเปิดรับรายการคืนความสุขให้คนในชาติกับภาพลักษณ์รัฐบาลในมุมของผู้ชมกรุงเทพมหานครสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ศักดินา บุญเปี่ยม; รักยิ่ง โรจนเกตุปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในอนุสาร อ.ส.ท.สุกัญญา บูรณเดชาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทา ทองทวีวัฒนะ, และอื่นๆ
2557ความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านเฟสบุ๊คสุกัญญา บูรณเดชาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชลวรรณ ศันสยะวิชัย, และอื่นๆ
2560ฉะเชิงเทรา : เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำบางปะกง (พ.ศ. 2398-2554)ภารดี มหาขันธ์; ศักดินา บุญเปี่ยม; อิงตะวัน แพลูกอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม เขตมาบตาพุด จังหวัดระยองบุญเชิด หนูอิ่ม; ศักดินา บุญเปี่ยม; ชาตรี บุนนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและความสนใจในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ศักดินา บุญเปี่ยม; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ณัฐวิโรจน์ มหายศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่กับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและความสนใจในการเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ศักดินา บุญเปี่ยม; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ณัฐวิโรจน์ มหายศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Yue, Yi, และอื่นๆ
2558วรรณกรรมคำสอนของสุนทรภู่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยบุญร่วม ทิพพศรี; ศักดินา บุญเปี่ยม; สาทิด แทนบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตรา สมบัติรัตนานันท์, และอื่นๆ
2556วัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี ช่วง พ.ศ. 2501-2552ภารดี มหาขันธ์; สุเนตร สุวรรณละออง; ศักดินา บุญเปี่ยม; เจด็จ คชฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556วัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี ช่วง พ.ศ. 2501-2552ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุเนตร สุวรรณละออง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศักดินา บุญเปี่ยม, และอื่นๆ
2558วิถีชีวิตกับการประกันชีวิตของคนไทยอัมพร สุขเกษม; ศักดินา บุญเปี่ยม; ชิศากัญญ์ เล่าชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556วิวัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนชาวประมงปากน้ำประแสปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนิต โตอดิเทพย์, และอื่นๆ