กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17210
ชื่อเรื่อง: วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศักดินา บุญเปี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
โอฬาร ถิ่นบางเตียว
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
จิตรา สมบัติรัตนานันท์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'
การเมืองกับวัฒนธรรม -- ไทย -- ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
ชนชั้นกลาง -- ไทย -- ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: -
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17210
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf4.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น