การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิชิต สุรัตน์เรืองชัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 69  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูในจังหวัดชลบุรีวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนากร เจริญเตีย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; จันทร์พร พรหมมาศ; มณเทียร ชมดอกไม้, และอื่นๆ
2554การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นพรัตน์ สรวยสุวรรณอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2554การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานศิรประภา พฤทธิกุลอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดารารัตน์ ทัพโต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2558การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; มนตรี แย้มกสิกร; สุณัชชา เดชสุภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องของเล่นของใช้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ภาวนา เรียมริมมะดัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง นาฎยศัพท์และภาษาท่านาฎศิลป์โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิณห์พร แม้นวิเศษพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยพงศ์เทพ จิระโร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; พิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาชุดฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากอุทกภัยสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีปัญญาแห่งความสำเร็จของสเติร์นเบอร์กวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทวีศักดิ์ เจริญเตีย, และอื่นๆ
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นาฎศิลป์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางนาฎศิลป์ของผู้เรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิวัฒน์ เพชรศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; พาวา พงษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ, และอื่นๆ
2556การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ และมโนทัศน์การรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ไพรัตน์ วงษ์นาม; เบญจา อ่วมนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) และการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; กฤษณะ โฆษชุณหนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการพูดภาษาไทยของนักศึกษาจีนตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองและการสร้างความรู้ด้วยตนเองXioyn Zhou; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เซียวเหยียน,โจว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการสอนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิมลรัตน์ จตุรานนท์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ถนัด เฟืองมะลิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสุนทร บำเรอราช; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; นิยม กิมานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; สุนทร บำเรอราช; นิยม กิมานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมพงศ์เทพ จิระโร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วนิดา ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์