การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 56  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละสูบบุหรี่ ในวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ระยะที่ 2)พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; นิรวรรณ ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชลบุรี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงและต้นทุนชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557การสื่อสารของบุตรสาวกับมารดาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความเชื่อ แบบแผนการดื่มและปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยในเขตภาคตะวันออกพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ต้นทุนชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ระยะแรกของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาฬสินธุ์พรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; สุรีรัตน์ เวียงกมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดแบบสองวิธีในนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในจังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ภัทราภรณ์ ปามุทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยทำนายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาทวชิรา ปิยะพันธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวีของกลุ่มเยาวชนชายรักชายจังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; รัตติยากร มาลาธรรมรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรกของนักศึกษาอุดมศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; กนกวรรณ แดงกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายในระดับอุดมศึกษาพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; นัทธวิทย์ สุขรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลจังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นงเยาว์ พิทักษ์ศุริยะราช, และอื่นๆ
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดจันทบุรีนวลพรรณ อิศโร; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดจันทบุรีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; นวลพรรณ อิศโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชายจังหวัดชลบุรีพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มลฤดี แก้วสีโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบหนักเป็นครั้งคราวของนักเรียนชายวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; รัตติยา ทอนพลกรัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชายจังหวัดศรีสะเกษพรนภา หอมสินธุ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ฉัตรชัย พิมาทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดชลบุรีชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; ศิริลักษณ์ สุวรรณวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบผิดปกติของนักเรียนชายอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; สลิลทิพย์ โกพลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรกของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรารุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มัณฑนา ขอนดอก,2513, และอื่นๆ