การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การคัดเลือกหาแอคติโนมัยซีทที่ทนอุณหภูมิสูงที่สร้าง เอ็น-เอชิลอะมิโน แอซิด ราซิเมสรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; อุดมลักษณ์ ธิติรักษ์พาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การค้นหารงควัตถุที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ทะเล.รวิวรรณ วัฒนดิลก; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จงกลณี จงอร่ามเรือง; ปาริชาติ นารีบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551การตรวจหาสารปฏิชีวนะตกค้างในอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; อุดมลักษณ์ ธิติรักษ์พาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดจาก Streptomyces CH54-4 และ SS15-1 ที่แยกจากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลนจันทรวรรณ แสงแข; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554การประเมินผลกระทบของสารไดออกซินในอากาศที่มีต่อสุขภาพในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ชมภูศักดิ์ พูลเกษ; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; นันทพร ภัทรพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากแอคติโนมัยซีทและการผลิตเซลล์ปริมาณมากรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากแอคติโนมัยซีทและการผลิตเซลล์ปริมาณมากรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากแอคติโนมัยซีทและการผลิตเซลล์ปริมาณมากรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จันทร์จรัส วัฒนโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539การรวบรวมจุลชีพมีชีวิตบริสุทธิ์จากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนสุพรรณี ลีโทชวลิต; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จันทร์จรัส วัฒนโชติ; ประหยัด มะหมัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสร้างสารแอนติไบโอติกจากราที่เป็นเอ็นโดไฟท์และแอคติโนมัยซีทบริเวณรากพืชป่าชายเลนรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555การสร้างสารรงควัตถุโพรดิจิโอซินของแอคติโนมัยซีทที่แยกจากดินป่าชายเลนอภิรดี ปิลันธนภาคย์; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายสีแดง Gracilaria fishiiรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; จิตรา ตีระเมธี; กิติธร สรรพานิช; จารุนันท์ ประทุมยศ, และอื่นๆ
2549การแยกเชื้อและการจำแนกสเตรปโตมัยซีสจากดินชายฝั่งของเกาะช้าง จังหวัดตราดรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; ปรากรม ประยูรรัตน์; จิรวรรณ เพ็ญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในการผลิตสีผสมอาหารที่ปลอดภัยรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; อุดมลักษณ์ ธิติรักษ์พาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2546จุลินทรีย์ทะเล : แหล่งทางเลือกใหม่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงสมถวิล จริตควร; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; วิภูษิต มัณฑะจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสารเมตาโบไลท์ที่ออกฤทธิ์ชีวภาพ จากแอคติโนแบคทีเรียในซับออร์เดอร์ Micromonosporineae ที่แยกจากตะกอนทะเลจันทรวรรณ แสงแข; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2555ฤทธิ์ยับยั้ง Alternaria brassicicola ของราเอนโดไฟท์ TH121 ที่แยกได้จากใบโพทะเลอภิรดี ปิลันธนภาคย์; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2006สัดส่วนชีวภาพของแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากดินชายฝั่ง: แหล่งใหม่ของแอคติโนมัยซีทที่สามารถสร้างสารต้านจุลินทรีย์.รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มรกต สุกโชติรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2536แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539แบคทีเรียที่เข้าทำลายปลากระพงขาว (Lates calcalifer)รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล