กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/767
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายสีแดง Gracilaria fishii
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Tissue culture of marine red alga, Gracilaria fishii
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
ธิดารัตน์ น้อยรักษา
จิตรา ตีระเมธี
กิติธร สรรพานิช
จารุนันท์ ประทุมยศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สาหร่ายสีแดง - - การวิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สาหร่าย Gracilaria fishii ที่ใช้ในการศึกษาจะถูกนำมาตัดเป็นท่อน ๆ ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วนำมาเลี้ยงในอาหาร PES สภาพปลอดเชื้อ (axenic culture) โดยให้แสง สว่าง : มืด 16 : 8 ความเข้มแสง 25-27.6 μE. m-2 .s-1 ที่อุณหภูมิ 28-30 °C เพื่อศึกษาศักยภาพของการเจริญ (regeneration) และสภาพทั่วไปของท่อนสาหร่าย รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ของการเติม N6 –benzyladenine (BA) และ napthylacetic acid (NNA) ต่อการเพิ่มศักยภาพของการงอก (regeneration) ภายใต้สภาพปลอดเชื้อ ด้วยการเติมสารละลายผสมของสารแอนติไอโอติก (สเตรปโตมัยซินซัลเฟต 0.02% คานามัยซิน 0.01% และอีรีโธรมัยซิน 0.02%) เมื่อนำท่อนสาหร่ายไปเพาะเลี้ยงในอาหาร PES ที่มีความเข้มข้น 3 เท่าจากสูตรปกติ และมีการเติม BA 0.1% ท่อนสาหร่ายสามารถแตกหน่อภายในสามวัน และสามารถสร้างแขนงเล็ก ๆ จำนวนมาก ภายใน 14-18 วัน และภายใต้การเพาะเลี้ยงในสภาพนี้ท่อนสาหร่ายมีเปอร์เซ็นต์การงอก (regeneration) มากถึง 97% ในขณะที่การเพาะเลี้ยงในอาหาร PES ความเข้มข้น 2 เท่า และมี BA 0.1% ให้เปอร์เซ็นต์การงอก 89% อย่างไรก็ตาม ท่อนสาหร่ายที่เพาะเลี้ยงในอาหาร PES สูตรความเข้มข้น 2 เท่า และ 3 เท่า ที่ไม่มีการเติม BA ยังคงให้เปอร์เซ็นต์การงอกที่ค่อนข้างสูง คือ 72 % ในขณะที่การเติม BA ในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำ และการเติม NAA ไม่มีผลต่อการงอกและการเจริญของกิ่งแขนงในการเพาะเลี้ยงด้วยอาหาร PES สูตรปกติ The 1-cm segments of Gracilaria fishii were grown in PES medium at 28-30 °C, 25-27.6 μE. m-2 .s-1, 16 : 8 h L : D under axenic conditions to examine their regeneration potential and characteristics, and the possible effects of N6 –benzyladenine (BA) and napthylacetic acid (NNA). Under axenic conditions by using antibiotic mixture (0.02% Streptomycin sulfate, 0.01% Kanamycin and 0.02% Erythromycin) in 3x PES medium with 0.1 % BA ; the algal segments developed buds within three days and developed profusely branchlets 3-10 mm long within 14-18 days. With this same conditions the algal segments grown in 2x PES medium without BA still produced rather many branchlets of 72 percent regeneration while low concentrations of BA and all concentrations of NAA adding in the medium had not much effect on the mode of regeneration and growth when grown inPES normal concentration.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/767
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_240.pdf3.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น