กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/910
ชื่อเรื่อง: การรวบรวมจุลชีพมีชีวิตบริสุทธิ์จากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Collection of pure living microorganism cultures from the East Coast and the upper part of the Gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพรรณี ลีโทชวลิต
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
จันทร์จรัส วัฒนโชติ
ประหยัด มะหมัด
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: จุลินทรีย์
ชายฝั่ง -- ไทย (ภาคตะวันออก)
แบคทีเรีย
อ่าวไทย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี รวม 24 สถานี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 สามารถรวบรวมจุลชีพต่าง ๆ ได้จาก 24 สถานี คือ แบคทีเรียจำนวน 72 ชนิด แอคติโนไมซีส จำนวน 17 ชนิด ยีสต์ จำนวน 15 ชนิด โปรโตซัว จำนวน 12ชนิด และไซยาโนแบคทีเรีย จำนวน 10 ชนิด เมื่อนำจุลชีพเหล่านี้มาทำการขยายพันธุ์แบบมหมวล พบว่าจุลชีพที่สามารถขยายพันธุ์ได้ คือ ยีสต์ 7 ชนิด และไซยาโนแบคทีเรีย 8 ชนิด นำจุลชีพทั้ง 15 ชนิดนี้มาทำให้แห้งและทดลองอนุบาลลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน 2 ชนิด คือ ลูกปลากะพงขาวอายุ 1-7 วัน และลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวา 3-5 พบว่าจุลชีพทั้ง 15 ชนิด ไม่สามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนทั้ง 2 ชนิดได้ จากผลการนำมาวิเคราะห์คุณค่าอาหารทางเคมีพบว่าจุลชีพทั้ง 15 ชนิด มีปริมาณโปรตีนและ ไขมันต่ำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/910
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_130.pdf5.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น