กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2419
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ยับยั้ง Alternaria brassicicola ของราเอนโดไฟท์ TH121 ที่แยกได้จากใบโพทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antifungal Activity of Endophytic Fungi TH121 Isolated from Thespesia populnea Against Alternaria brassicicola
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรดี ปิลันธนภาคย์
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ราเอนโดไฟท์
ใบโพทะเล
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราเอนโดไฟท์ TH121 พบว่าอยู่ในกลุ่ม coelomycete การศึกษาความเค็มของอาหารที่เหมาะสมระหว่าง 0-30 ppt (ส่วนในพันส่วน) และผลของอาหารเหลว 5 ชนิด คือ potato dextrose broth (PDB), potato dextrose broth ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง (0.5xPDB), Sabouraud dextrose broth (SDB), yeast malt broth (YMB) และ low nutrient broth (LNB) ในการหมักรา TH121 เพื่อให้สร้างสารยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคพืช A. brassicicola พบฤทธิ์ยับยั้งดีที่สุดเมื่อหมักรา TH121 ในอาหาร 0.5xPDB ที่เตรียมจากน้ำกลั่น (0.5xPDB/DW) โดยที่เมื่อนำสารสกัดปริมาตร 20 ไมโครลิตร ที่สกัดได้จากน้ำหมัก 0.5xPDB/DW ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และละลายในสารละลาย 50 % DMSO ปริมาตร 1 มิลลิลิตร มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ A. brassicicola ด้วยวิธี disc diffusion พบระยะยับยั้งสูงสุด (inhibition distance) 0.46 เซนติเมตร หลังจากบ่มนาน 3 วัน Based on morphological study, the endophytic fungus TH121 can be classified as coelomy-cete. Optimization study of salinity (0-30 part per thousand, ppt) and 5 broth media; potato dextrose broth (PDB), 0.5 fold concentrated potato dextrose broth (0.5xPDB), Sabouraud dextrose broth (SDB), yeast malt broth (YMB) and low nutrient broth (LNB), for high production of bioactive compounds against plant pathogenic fungus A. brassicicola. The results revealed that the strongest activity was obtained after fermention in 0.5 fold concentrated potato dextrose broth in distilled water (0.5xPDB/DW). When twenty microlitters of extract from 100 ml of 0.5xPDB/DW culture filtrate was dissolved in 1 ml of 50 % DMSO and tested for antifungal activity by disc diffusion method. The maximum inhibition distance of 0.46 cm was observed after 3 days of incubation.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2419
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
32-41.pdf604.09 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น