การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รัชนี แตงอ่อน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กฎหมายอาญา หลักทั่วไป และคำพิพากษารัชนี แตงอ่อน
2566กฎหมายอาญา หลักทั่วไป และคำพิพากษา (พิมพ์ครั้งที่ 2)รัชนี แตงอ่อน
2559กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติ: ประสบการณ์ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรัชนี แตงอ่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหากฎหมายในการจัดการขยะในลักษณะเปิด : ศึกษากรณีไฟไหม้บ่อขยะรัชนี แตงอ่อน; สุชาติ เดชพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดทางอาญา กรณีการนำภาพโป๊ของเหยื่อมาข่มขู่หรือแก้แค้น (Revenge Porn) ในประเทศไทยรัชนี แตงอ่อน; ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปลอมแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลรัชนี แตงอ่อน; วรรณภัสสร สีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปลอมแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลรัชนี แตงอ่อน; วรรณภัสสร สีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายให้แก่จำเลยและผู้ต้องหาในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544รัชนี แตงอ่อน; ประสิทธิ์ จินพละ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการยึดทรัพย์สินมาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534รัชนี แตงอ่อน; เชาวลิต ชูเลื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดความผิดฐานยักยอกทรัพย์นายจ้างรัชนี แตงอ่อน; จิราพรรณ จรูญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดความผิดฐานยักยอกทรัพย์นายจ้างรัชนี แตงอ่อน; จิราพรรณ จรูญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 : ศึกษากรณีผู้พ้นโทษรัชนี แตงอ่อน; ปิยนุช ปาละศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 : ศึกษากรณีผู้พ้นโทษรัชนี แตงอ่อน; ปิยนุช ปาละศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาทางกฎหมายในการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544รัชนี แตงอ่อน; ณัฐภัสสร ธัญวัฒน์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พุทธศักราช 2534 ศึกษากรณีมาตรา 32 วรรคสองรัชนี แตงอ่อน; ณรงพจสธร การุณย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในประเทศไทยรัชนี แตงอ่อน
2561มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาแก่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535รัชนี แตงอ่อน; อมเรศ นทีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561มาตรการทางกฎหมายในความรับผิดชอบทางอาญาของภรรยาที่ฆ่าสามีกรณี Battered wife syndrome (BWS)รัชนี แตงอ่อน; ฤชากร แย้มกลิ่นพุฒ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์