การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 178  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2020Factors affecting the knowledge and understanding of epidemic keratoconjunctivitis among food stall traders at Bangsaen Beach, ThailandLuksanaporn Krungkraipetch; ลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565กระบวนการการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (ColonoscopyColonoscopy) ในผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาพิกุล วิชาพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565กระบวนการการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจำนงค์ กฤษณามระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากมลวรรณ พาลึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2562กระบวนการตรวจวัดสมรรถภาพสายตาด้วยการใช้เครื่อง Titmus สำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ทิศมะลี ประสบกิตติคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563กระบวนการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา ของแผนกเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานงค์นุช แน่นอุดร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565กระบวนการให้เลือดผู้ป่วยสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพารัตนาภรณ์ พรรณพงษ์ศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2545การค้นหาความเสี่ยงของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจงจิตร อริยประยูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565การจัดการเมื่อยาเคมีบำบัดรั่วออกนอกหลอดเลือดดำ (Extravasation) ในผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาโสมพิสุทธิ์ ลิ้มกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549การดัดแปลงแผ่นนำไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งกลับมาใช้เฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยในขณะผ่าตัดเอกนาจ นกเม้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การดูแลรักษาภาวะวิกฤตระบบการหายใจในโรคโควิด-19ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปีที่ 1: ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2559การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปืที่ 3: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 1)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช, และอื่นๆ
2559การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 2): การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช, และอื่นๆ
2565การดูแลแผลต่อเนื่องผู้ป่วยที่ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาธีรพล เหล่ามะโฮง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564การดูแลและคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานในหญิงมีครรภ์ ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาศรัญญา มูลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2561การตรวจชุดภาพรังสีช่องท้องที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางช่องท้องชนิดที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุและประโยชน์ของชุดภาพรังสีช่องท้องศรสุภา ลิ้มเจริญ; อลิสรา วงษ์สุทธิเลิศ; ชื่นฤทัย ยี่เขียน; ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2546การตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาวิไลรัตน์ จตุสุวรรณศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในเด็กวราวุฒิ เกรียงบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์