การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 27  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแนวการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; สุชาดา กรเพชรปาณี; สุเทพ แปลงทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การกำหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีฮาร์พ-โฮแกน สำหรับตรวจจับการลอกคำตอบในแบบทดสอบเลือกตอบปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; หนึ่งฤทัย เมฆวทัต; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การทดสอบจำแนกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์แบบปรับความยาวสำหรับมาตรวัดกรอบความคิดด้านเชาวน์ปัญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ชนิตา รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การบูรณาการพหุประสาทสัมผัสร่วมกับการดูแลทารกแบบแกงการูต่อความสามารถทางปัญญาในทารกวัย 2 เดือนวัชรี นุ่มประเสริฐ; พีร วงศ์อุปราช; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
2561การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; บุญน้อม นามดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; สรวิทย์ สมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปริญญา เรืองทิพย์; สรวิทย์ สมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนามาตรวัดความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนหุ้นสามัญประเภทบุคคล : การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ประยุกต์บนเว็บปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนามาตรวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูตามโมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ : การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ชญารัตน์ บุญพุฒิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก : การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมินปิยะทิพย์ ประดุจพรม; กนก พานทอง; สุรชัย รักสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาวิธีการควบคุมการใช้ข้อสอบร่วมกับการควบคุมสมดุลเนื้อหาโดยใช้วิธีโหลดบาลานซ์ซิ่งสำหรับทดสอบความรู้ทางไอซีที : การทดสอบปรับเหมาะแบบพหุมิติด้วยคอมพิวเตอร์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ธีร์นวัช สุขวิลัยหิรัญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้วิธีระบบอาณานิคมมดสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; รัชกฤช ธนพัฒนดล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้เกณฑ์ของเฮอร์วิคซ์และมีการควบคุมการใช้ข้อสอบสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์เสรี ชัดแช้ม; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ประพล เปรมทองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาวิธีการจัดคลังข้อสอบตามค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบแบบเป็นช่วงของแต่ละระดับชั้นร่วมกับการจัดสมดุลเนื้อหา สำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติปิยะทิพย์ ประดุจพรม; เสรี ชัดแช้ม; ศักดิ์ชัย จันทะแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; กรรณิการ์ ปานนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา : การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธีภัทราวดี มากมี; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; วิระญา กิจรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบอรณิชชา ทศตา; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความต้องการภายใน ความสนใจ และเป้าหมายการสอนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูกนก พานทอง; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปราณี ใจบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยประยุกต์กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปิยะทิพย์ ประดุจพรม; สุชาดา กรเพชรปาณี; รวิชญุฒม์ ทองแม้น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเปรียบเทียบความตรงร่วมสมัยของมาตรวัดความสุขตามทฤษฎี Perma มาตรวัดความสุข Thai mental health indicator และมาตรวัดความสุขของคนไทยกนก พานทอง; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; จุฑาวรรณ หันทะยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา