การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การดูแลสุขภาพที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วสุธร ตันวัฒนกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนัฐฌา ปิ่นแก้ว, และอื่นๆ
2559การประเมินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริลักษณ์ บัวศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2560การศึกษาความเชื่ออำนาจในตนและนอกตนที่มีต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับบริการในโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; บุษยาเนตร วงษ์พล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การศึกษาคุณภาพการบริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลวิภารามอมตะนครจังหวัดชลบุรี ตามทัศนะของผู้ป่วยที่รับบริการบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาริยา ใจเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การศึกษาคุณภาพการบริการฝากครรภ์ของแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามทัศนะของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; จิราภรณ์ ปะวะสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการฟอกไตในแผนกไตเทียมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; จิตสุดา คำมุงคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการฟอกไตในแผนกไตเทียมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตสุดา คำมุงคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2554ความสัมพันธ์ของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ระหว่างการตรวจด้วย Glucose meter, fasting blood sugar และ Hb A1 cบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญนาม งามศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากกับปริมาณคราบจุลินทรีย์และภาวะฟันผุของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สราภรณ์ ประโคทัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2560ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; กฤษฎา โพธิดารา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559ความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในครัวเรือนของประชาชนในอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรารักษ์ ดิษบรรจง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนนทบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พัชนา ใจดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรพงศ์ ชูเศษ, และอื่นๆ
2555ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในองค์การของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชุมพรบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชชาภา พนาสถิตย์,2527, และอื่นๆ
2555ปัจจัยส่วนบุคคล ครัวเรือน และความเชื่อด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับการกำจัดลูกน้ำยุงลายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดขอนแก่นบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมยศ อุตตะบุญ,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2559ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มีต่อแรงจูงใจในการป้องกันโรคและการควบคุมน้ำตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วสุธร ตันวัฒนกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รวีวรรณ ยิ้มเนียม, และอื่นๆ
2559ผลของโปรแกรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการได้รับมลพิษทางอากาศของหญิงตั้งครรภ์ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นิภา มหารัชพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา น้อยพิทักษ์, และอื่นๆ
2554พฤติกรรมการบริโภคอาหารเจของผู้มารับประทานอาหารเจ กรณีศึกษาที่มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปานจรีย์ เรืองจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2559พฤติกรรมการใช้ยาสามัญประจำบ้านของประชาชน อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุดมลักษณ์ อุสาหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2560แนวทางการจัดการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับพนักงานในสถานประกอบการผลิตเนื้อไก่แปรรูปส่งออกยุวดี รอดจากภัย; อนามัย เทศกะทึก; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; ประสิทธิ์ กมลพรมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์