กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6648
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณภาพการบริการฝากครรภ์ของแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามทัศนะของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on qulity ntentl cre services th se hotpitl chumphon province by perceived of pregnnt women towde the services
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
จิราภรณ์ ปะวะสังข์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
การฝากครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น โดยเฉพาะเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง ยังมีคนส่วนหนึ่งเชื่อว่ามีอำนาจเหนือตน หรือมีคนอื่นทำให้เจ็บป่วยรวมถึงเชื่อว่าเกิดจากเวรกรรม จึงเป็นปัญหากระทบต่อการดูแลรักษา ดังนั้น การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาความเชื่ออำนาจในตนและภายนอกตนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีต่อสาเหตุของการเจ็บป่วยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง 345 คน ตามทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยนัดของโรงพยาบาลอรัญประเทศจังหวัดสระกัว ข้อมูลเก็บด้วยการสัม ภาษณ์แบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความเชื่ออำนาจในตนและนอกตน ระหว่างกลุ่มตัวแปรที่ศึกษาด้วย Independent t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจในตนและนอกตนด้วยสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยส่วนมาก (56.8%) เป็นผู้หญิง อายุเฉลี่ย 61.05± 11.77 ปี ไม่ทำงาน (42.9%) ระยะเวลาป่วยเฉลี่ย 7± 4.85 ปี มีโรคแทรกซ้อน (27.8%) เคยพักรักษาใน โรงพยาบาล (24.6%) และเชื่อแพทย์แผนโบราณ (54.8%) ผู้ป่วยเชื่ออำนาจตนเองมากสุดเฉลี่ย ร้อยละ 65.7 เชื่ออำนาจคนอื่นรองลงมาเฉลี่ยร้อยละ 50.7 และเชื่ออำนาจโชคชะตาน้อยสุดเฉลี่ย ร้อยละ 43.1 ผู้ป่วยที่มีอายุป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เคยพักรักษาในโรงพยาบาล เชื่อแพทย์แผนโบราณ ต่างกัน มีความเชื่ออำนาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติส่วนผู้ป่วยที่มีเพศระยะเวลาการป่วย และมีโรคแทรกซ้อนต่างกัน มีความเชื่ออำนาจไม่แตกต่างกัน ความเชื่ออำนาจตนเองกับความเชื่ออำนาจคนอื่นและความเชื่ออำนาจโชคชะตาสัมพันธ์กันเชิงลบให้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ - 0.588 และ - 0.693 (p < .01) ส่วนความเชื่ออำนาจคนอื่นกับความเชื่ออำนาจโชคชะตาสัมพันธ์กันเชิงบวกให้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.488 (p < .01) ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจให้ผู้ป่วยรู้สาเหตุที่แท้จริงของการป่วยให้มากขึ้น
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (ส.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6648
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น