การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กาญจนา พิบูลย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 24  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 1)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ
2557การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่ 1)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต, และอื่นๆ
2558การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่2)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต, และอื่นๆ
2555การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพวงทอง อินใจ; เวธกา กลิ่นวิชิต; สรร กลิ่นวิชิต; กาญจนา พิบูลย์; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ, และอื่นๆ
2557การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังกาญจนา พิบูลย์; เกษม ใช้คล่องกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2558การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุกาญจนา พิบูลย์; วัลลภ ใจดี; เกษม ใช้คล่องกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2563การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมทางจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; กาญจนา พิบูลย์; วิชัย จุลวนิชย์พงษ์; พวงทอง อินใจ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข, และอื่นๆ
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบประยุกต์รำวงมาตรฐานต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดจันทบุรีกาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ปทิตตา จำนงค์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2562ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัย ในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนกาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; พวงทอง อินใจ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์
2561ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้เรื่องโรคเบาหวานพฤติกรรมการออกกำลังกายจำนวนก้าวเดินและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2กาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; สุชาดา พวงจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้เรื่องโรคเบาหวานพฤติกรรมการออกกำลังกายจำนวนก้าวเดินและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2กาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; สุชาดา พวงจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อภาวะอ้วนของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์; กาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
2559ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองร่วมกับการกำกับตอนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดจันทบุรีกาญจนา พิบูลย์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; ธนวรรณ โพธิภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; นัฎพงษ์ ยาวะโนภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; นัฎพงษ์ ยาวะโนภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกาญจนา พิบูลย์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; Bonnie Callen; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ, และอื่นๆ
2548ผลของดนตรีบำบัดต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายไทเก็กต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกาญจนา พิบูลย์; ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์; นัยรัตน์ ครองชนม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558รูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 2)กาญจนา พิบูลย์; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; พวงทอง อินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557รูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 1)กาญจนา พิบูลย์; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; พวงทอง อินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์, และอื่นๆ