DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Issue Date

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • สุชาติ เถาทอง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550)
  ไม่มีบทคัดย่อ
 • ปนท ปลื้มชูศักดิ์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550)
  งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาโดยการทดลอง (Experimental development) ในสาขาปรัชญา กลุ่มวิชาศิลปกรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม จิตกรรมเทคนิคผสม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเพื่อถ่ายทอดภาพจินตนาการ ...
 • ภรดี พันธุภากร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
  โครงการนี้วิจัยเรื่อง “การศึกษาเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผาแหล่งจันทบุรี” เป็นการศึกษาถึงความเป็นมาเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดจันทบุรี เทคโนโลยีกระบวนการผลิต ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับแหล่งเครื่องปั้นดินเผาอื่น ประเภท ...
 • เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและปรับปรุงสมบัติของเนื้อดินและน้ำเคลือบที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาในเขตจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ ...
 • สมาน สรรพศรี (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
  ในโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารและยุค Digital Age เทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ มีผลสะท้อนของสังคมยุค Post Modern ต่อกระแสโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเครือข่ายทาง Internet และการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารผ่านทาง ...
 • ภานุ สรวยสุวรรณ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
  การวิจัยนี้เป็นการวิคราะห์คุณสมบัติที่ประจักษ์ได้ด้วยการมองเห็นจากพระพุทธรูปสุโขทัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอลักษณะของคุณสมบัติต่าง ๆ ทางทัศนศิลป์ที่สัมพันธ์กับความหมายอุดมคติทางศาสนาอันเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการรับรู้สุ ...
 • เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการคือ 1. เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ “ดินเหนียว อำเภอพานทอง จังหวัด ชลบุรี” โดยใช้กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได ...
 • เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553)
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางการขายออกสู่สากล โดยมีเป้าหมาย คือตลาดยุโรป และเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน ...
 • สุชาติ เถาทอง; ประเสริฐ ศีลรัตนา; นพดล ใจเจริญ (2553)
  ทรัพยากรทางโบราณคดีท้องถิ่นบนเส้นทางนิราศเมืองแกลง บริเวณภาคตะวันออกตอนล่าง ตั้งแต่ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ลงไปทางใต้ถึงตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีอายุอย ...
 • โกวิทย์ ทะลิ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  งานวิจัยงานออกแบบมีเดียสามมิติเสมือนจริง ชุด "มุมมองที่แตกต่าง" เป็นการพัฒนาปฏิบัติงานในเชิงสร้างสรรค์ (Action Research) เป็นการทดลองความสามารถของเทคโนโลยีมาเป็นเทคนิคในงานศิลปะและผสมผสานสร้างสรรค์ผลงานประเภทดิจิตอลอาร์ต ...
 • เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในผลิตภัณฑ์จักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อพิ่มช่องทางการขยายออกสู่สากล โดยมีเป้าหมาย คือตลาดเอเชีย และเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน ...
 • ภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  งานวิจัยเรื่อง กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบรวมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออก มีวัตถุปะสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่างศิลปิน การรวมกลุ่มของผู้ที่ทำงานศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก รูปแบบ ...
 • เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  การวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถ้วยเซรามิกส์เผาไฟต่ำสำหรับรองรับน้ำยางพารา ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบหาเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบถ้วยเซรามิกซ์ ที่เหมาะสมกับกลุ่มชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเขตภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประ ...
 • บุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  งานวิจัยโครงการ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออก ในระยะที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสังเคราะห์เอกสารและศึกษาความเห็นของผู้เชี่ยวชาฐเกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออก ...
 • เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล โดยการผสมผสานวัสดุ คือ เหล็ก ซีเมนต์ ผักตบชวาถักเปีย แลธบูรณาการเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คือ การดัดเหล็ก การเชื่อมโลหะ การก่อฉาบปูนซีเมนต์ การถัก ...
 • เทพศักดิ์ ทองนพคุณ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  งานวิจัยเชิงสรา้งสรรค์ เรื่อง "รูปทรงไทย" (Thai Form) ในครั้งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่จะสรา้งงานทัศนศิลป์สามมิติด้วยวิธีการประติมากรรมโลหะวิธีตรง (Direct metal sculpture ดังนั้นจึงได้ทำการค้นคว้าวิจัย ศิลปะไทย เพื่อค้นหาร ...
 • สุพิศ เสียงก้อง (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแห้งประเภทของขบเคี้ยว ที่ขายปลีกบริเวณชุมชนตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งในกลุ่มผู้จำหน่าย และกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง ...
 • ประเทิน มหาขันธ์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  งานวิจัยเรื่อง ศิลปะการเล่นหนังใหญ่ของไทยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) สืบค้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นหนังใหญ่ของไทย ทั้งที่เป็นข้อมูลลายลักษณ์ และมิใช่ลายลักษณ์ 2) ตรวจสอบวิพากษ์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ...
 • ภรดี พันธุภากร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ ดอกไม้ และนำไปสู่การออกแบบปฏิบัติงานเซรามิกส์ ในการดำเนินงานได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืช พันธุ์ไม้ ...
 • ภรดี พันธุภากร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  งานวิจัยเซรามิคน้ำดอกไม้ : การเชื่อมโยงภูมิปัญญาทางด้านเครื่องหอมกับงานศิลปะเซรามิค มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางด้านเครื่องหอมประเภทน้ำปรุงดอกไม้เพื่อผสมผสานเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิค ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account