DSpace Repository

Faculty of Humanities and Social Science

Faculty of Humanities and Social Science

Recent Submissions

 • วิไล เอื้อปิยฉัตร (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546)
  เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตวิชาเอกและวิชาโทเศรษฐศาสตร์ ภาคเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้สหรับประกอบการเรียนในวิชา 226212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 โดยเนื้อหารายละเอียดของเอกสา ...
 • กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; สายใจ พัวพันธ์ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538)
  การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาการรับรู้ของกลุ่มวัยรุ่นต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในสังคม โดยศึกษากลุ่มวัยรุ่นนสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งเพื่อตอบคำถามการวิจัย 3 ประเด็น คือ กลุ่มวัยรุ่นให้การยอมรับพฤติกรรมการดื่มสุราในสังคมอย่างไร ...
 • คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550)
  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผลิตเอกสารประกอบการสอนนี้มาตั้งแต่ครั้งที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับพื้นฐาน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยหลายครั้งต่อมา ...
 • นฤมล อินทรวิเชียร (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546)
 • บุญเดิม พันรอบ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548)
 • ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ผู้เรียบจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ๒๖๕๑๒๑ ศาสนาเบื้องต้น (Introduction to Religion) สำหรับนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา ในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ประกอบไปด้วยบทเรียนจำนวน ...
 • สกุล อ้นมา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตรในรายวิชา 265341 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ (Symbolic Logic) ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มเอกเลือกของภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสต ...
 • โสภา ชานะมูล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542)
 • บุญเดิม พันรอบ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545)
  การศึกษาพวนในภาคตะวันออกศึกษาชุมชนไทยเชื้อสายพวนในภาคตะวันออกที่นครนายก ปราจีนบุรี และ ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นข้อมูลชั้นหนึ่งและศึกษาจากเอกสารข้อมูลชั้นสองเมื่อปี พ.ศ.2545 ผลการศึกษาพบว่า 1. การตั้งถิ่นฐาน ...
 • นฤมล ลี้ปิยะชาติ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545)
  เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานแล้ว เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้เพิ่มความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวโยงกันจึงได้ทบทวนและเรียนรู้คำศัพท์ในกลุ่มเดียวกันซ้ำอีก ฝึกการอ่านเพื่อทำค ...
 • ฉลวย มงคล; บุญร่วม ทิพพศรี; ยมโดย เพ็งพงศา; ศรีจรุง บุญเจือ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541)
 • บุญเดิม พันรอบ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565)
  เอกลักษณ์ของตำนานท้องถิ่นภาคตะวันออก : จาก(ศรี)ทวารวดีถึง(ศรี)รัตนโกสินทร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเอกลักษณ์ ตำนานและเมืองโบราณภาคตะวันออกจำนวน 8 ตำนานด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลเอกสารชั้นรองจากเอกสารที่บันทึกไว้และหลักฐานทางโบราณคดี ...
 • ศิริวรรณ สมนึก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550)
  เอกสารประกอบการสอน 226271 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ศึกษาประกอบการเรียนวิชาดังกล่าว สำหรับนิสิตเอกเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย สามส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกเป็นการป ...
 • ปัณฑา ลาภชุ่มศรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549)
  เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนิสิต วิชาเอก และวิชาโทเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรายวิชา 226361 การคลังรัฐบาล โดยได้รับการสนับสนุนจ ...
 • ชิตาภา สุขพลำ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545)
  เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการสอนในรายวิชา 216426 การพูดโต้แย้งแสดงเหตุผล ซึ่งวิชานี้ยังขาดเอกสารสำหรับให้นิสิตอ่านประกอบการเรียนรู้ที่เป็นกิจจะลักษณะ สำหรับรายวิชาโดยตรง การเรียบเรียงเนื้อหาในเอกสารมุ่งเพ ...
 • เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541)
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแผนที่--มาตราส่วน--พิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดกริด--การสำรวจสังเขป--การรังวัดด้วยโซ่หรือการรังวัดด้วยเทปวัดระยะ--การวัดระยะข้ามสิ่งกีดขวางและการแก้ปัญหางานสนาม--การระดับ--การใช้กล้องระดับหาปริมาตรใ ...
 • กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา 202321 บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้า ...
 • ดวงกมล อุ่นจิตติ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548)
  เอกสารประกอบการสอนวิชา 202301 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิชาเอกบังคับ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา เนื้อหารายละเอ ...
 • ปวีณา แจ้งประจักษ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548)
  เอกสารประกอบการสอนวิชา 241131 จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) จักทำขึ้นตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทำหน้าที่เป็นเอกสารที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สอนและผู้เรียนในกา ...
 • ธัญญารัตน์ สงวนศรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565)
  จากประสบการณ์สอนการอ่านภาษาญี่ปุ่นของผู้วิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการอ่าน ภาษาญี่ปุ่นยังไม่ดีพอ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนื่องจากการขาดความชํานาญในการอ่านและการใช้กลยุทธ์ การอ่านเพื่อให้การอ่านนั้นสําเร็จ ผู้วิจัยจึง ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds