รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 22
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)สุภาวดี เพชรชื่นสกุล; นิสาชล กาญจนพิชิต
2553การประเมินคุณภาพบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ LibQUAL+TMอุฬาริน เฉยศิริ; นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552อาภากร ธาตุโลหะ; สายสุณี ฤทธิรงค์; อุฬาริน เฉยศิริ
2553การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการหนังสือภาษาไทยในฐานข้อมูลสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาธิดาพร สายทะโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2554ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554อุฬาริน เฉยศิริ; อาภากร ธาตุโลหะ; สายสุณี ฤทธิรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูลภาคตะวันออกที่พัฒนาโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอาภากร ธาตุโลหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2548ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้บริการของฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการอาภากร ธาตุโลหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2536ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2545การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลภาคตะวันออก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอาภากร ธาตุโลหะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องานบริการวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา; นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2550ความพึงพอใจในการให้บริการสื่อสารสนเทศของฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาชวลิต ฮะกีมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2546การศึกษาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในภาคตะวันออก.อาภากร ธาตุโลหะ; วงเดือน เจริญ; อัจฉรา บริบูรณ์; นิสาชล กาญจนพิชิต; อุฬาริน เฉยศิริ, และอื่นๆ
2551การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาชัยยศ ปานเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2549ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพานิตยา ปานเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2550ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาอุฬาริน เฉยศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการหนังสือภาษาไทยในฐานข้อมูลสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาธิดาพร สายทะโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2548การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2551การใช้สารสนเทศบนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาอุฬาริน เฉยศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2547การจัดหาและการใช้หนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2542วันทนา กิติศรีวรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2553ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาวงเดือน เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 22