Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 89
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การวิเคราะห์ธุรกิจการจัดจำหน่ายพรรณไม้น้ำเพื่อการค้าปลีกในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; กิตติ์ธีธัช เดชโรจนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคในการทำงานภายในคลังสินค้าของบริษัทฮาซเคม โลจิสจิกส์ แมเนจเมนท์ จำกัดศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; พรคม ภูศิวานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกประเภทเครื่องประดับเพื่อเพิ่มยอดขายของกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราทักษญา สง่าโยธิน; วรพล เลิศประเสริฐเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปากกาหุ้มจักสานไม้ไผ่ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วอำนาจ สาลีนุกุล; ทักษญา สง่าโยธิน; วรารัตน์ เชษฐานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของวิศวกรชาวไทยในการไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3ณภัคอร ปุณยภาภัสสรา; ญาณิกา ปานศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ประสิทธิภาพของระบบตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival processing system) ในท่าเรือแหลมฉบังณภัคอร ปุณยภาภัสสรา; ปภัสมน จันทิมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การจัดการห่วงโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกบนเส้นทาง R3A สู่สาธารณรัฐประชาชนจีนณภัคอร ปุณยภาภัสสรา; โศภชา บรรณทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการส่งออกสับปะรดกระป๋องไทยณภัคอร ปุณยภาภัสสร; สินีนาฎ แสงจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ศิริลักษณ์ สันทราย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของบริษัทตัวแทนผู้ส่งออกในจังหวัดชลบุรีณภัคอร ปุณยภาภัสสร; พิทยาพร พรรณโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์