Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 28
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559คุณภาพสิ่งแวดล้อมในถิ่นอาศัยของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยอาวุธ หมั่นหาผล; สุเมตต์ ปุจฉาการ; สุพัตรา ตะเหล็บ; วันชัย วงสุดาวรรณ; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558คุณภาพสิ่งแวดล้อมในถิ่นอาศัยของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย (ปีที่ 1)อาวุธ หมั่นหาผล; สุเมตต์ ปุจฉาการ; สุพัตรา ตะเหลบ; วันชัย วงสุดาวรรณ; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย (ปีที่ 1)ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549การสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; แววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; วันชัย วงสุดาวรรณ; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อาวุธ หมั่นหาผล; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548การสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; แววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; วันชัย วงสุดาวรรณ; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อาวุธ หมั่นหาผล; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทยจากการได้รับโลหะหนักในอาหารทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกแววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (เมืองใหม่ - ศรีราชา)แววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล