Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 11
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550ผลของปริมาณไนโตรเจนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Isochrysis galbana) ต่อปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายและอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนอมรรัตน์ ชมรุ่ง; จารุนันท์ ประทุม; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551การสะสมสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยไพฑูรย์ มกกงไผ่; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; พิชาญ สว่างวงศ์; กานต์พิชชา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2541สารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในหอยทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบางชนิดบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บริสุทธิ์จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนขวัญเรือน ปิ่นแก้ว; อมรรัตน์ ชมรุ่ง; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2550การตรวจหาชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำทะเลบางชนิดปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; รวิวรรณ วัฒนดิลก; กานต์พิชชา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2553ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2546ผลของปริมาณไนโตรเจนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Isochrysis galbana) ต่อปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายและอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนอมรรัตน์ ชมรุ่ง; จารุนันท์ ประทุมยศ; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป: ความต้องการปริมาณโปรตีนจารุนันท์ ประทุมยศ; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2546การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ประสิทธิภาพการย่อยอาหารจารุนันท์ ประทุมยศ; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ประสิทธิภาพการย่อยอาหารสำเร็จรูปด้วยเอนไซม์จารุนันท์ ประทุมยศ; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล