กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/986
ชื่อเรื่อง: การสะสมสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) of economic aquatic animals and sediments along the eastern coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพฑูรย์ มกกงไผ่
ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
พิชาญ สว่างวงศ์
กานต์พิชชา ใจดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: พีเอเอช
สัตว์น้ำ - - การเลี้ยง
สัตว์น้ำ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารอันตราย
สารเคมี - - มาตรการความปลอดภัย
สารเคมี
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสะสมสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยทำการเก็บตัวอย่างทั้งฤดูแล้ง (มี.ค.-พ.ค.) และในฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2551 ในตัวอย่าง ปลาทะเลตามแนวชายฝั่ง บริเวณอ่างศิลา, เกาะลอยศรีราชา และบริเวณแหลมท้าวเทวา พบว่าใน ตัวอย่างปลาทะเล มีไขมันอยู่ร้อยละ 1.52-25.53 ในฤดูแล้งและร้อยละ 1.51-31.64 ในฤดูฝน ปริมาณอินทรีย์สารร้อยละ 87.64-94.07 ในฤดูแล้ง และร้อยละ 87.64-94.07 ในฤดูฝน การปนเปื้อนของสาร PAHs มีปริมาณอยู่ในช่วงระหว่าง ND-0.270 ไมโครกรัมต่อกรัม (น้ำหนักแห้ง) ในฤดูแล้ง โดยพบว่าปริมาณสูงสุดพบในตัวอย่างปลาสีขนในบริเวณแหลมท้าวเทวา ขณะที่ค่าต่ำสุดพบในปลาบริเวณอ่างศิลาและเกาลอยศรีราชา ส่วนในฟดูฝนพบปริมาณการปนเปื้อนของสาร PAHs อยู่ในช่วงระหว่าง 0.240-0.445 ไมโครกรัมต่อกรัม (น้ำหนักแล้ง) โดยปริมาณสูงสุดพบในตัวอย่างปลาสากบริเวณแหลมท้าวเทวาเช่นกัน ส่วนค่าต่ำสุดพบในตัวอย่างปลาสากบริเวณเกาะลอยศรีราชา และในปลาสลิดหินลายในบริเวณอ่างศิลา ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/986
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น