กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/120
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป: ความต้องการปริมาณโปรตีน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารุนันท์ ประทุมยศ
ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลาการ์ตูนส้มขาว - - การเลี้ยง
ปลาการ์ตูนส้มขาว - - วิจัย
ปลาการ์ตูนส้มขาว - - อาหาร
ปลาสวยงาม - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (5 x 3 completely randomized design ) เพื่อศึกษาความต้องการปริมาณโปรตีนของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ในอาหารสำเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน 46.50, 51.50, 57.50, 63.50 และ 66.50เปอร์เซ็นต์ ให้ปลากินอาหาร 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัว วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าปลาการ์ตูนส้มขาว (A. ocellaris) มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมารโปรตีนในอาหาร ปลาการ์ตูนส้มขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณโปรตีน 57.50 63.50 และ 66.50 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวสิ้นสุดการทดลอง (2.27-2.29 เซนติเมตร) ความยาวเพิ่มขึ้นสิ้นสุดการทดลอง (0.66-0.69 เซนติเมตร) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวัน (1.33) อัตราการเพิ่มน้ำหนักต่อวัน (0.002 กรัม) อัตราการแลกเนื้อ (2.69-2.59) ประสิทธิภาพของอาหาร (0.37-0.38) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (0.56-0.58) และ อัตราการรอดตาย (94-97 เปอร์เซนต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) ยกเว้นน้ำหนักการสิ้นสุดการทดลองและน้ำหนักเพิ่มขึ้นสิ้นสุดการทดลอง ปลาการ์ตูนส้มขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณโปรตีน 66.50 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักสิ้นสุดของการทดลองเท่ากับ 0.28 กรัม และน้ำหนักเพิ่มขึ้นสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 0.20 กรัม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าทุกระดับ สรุปได้ว่าปลาการ์ตูนส้มขาว (A. ocellaris) มีความต้องการปริมาณโปรตีนอย่างน้อย 57.50 เปอร์เซ็นต์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/120
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น