กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/904
ชื่อเรื่อง: สารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในหอยทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบางชนิดบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Organochlorine pesticide residues in some economic marine molluscs from the east coast
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ยากำจัดศัตรูพืช - - การวิเคราะห์
ยาฆ่าแมลง - - การวิเคราะห์
ออร์กาโนคลอรีน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่ตกค้างในหอยทะเลเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ หอยนางรม หอยแครง และหอยแมลงภู่ โดยเก็บตัวอย่างช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2541 และช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2541 โดยเก็บตัวอย่างแบบสุ่มจากฟาร์มเพาะเลี้ยง และตลาดบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จากนั้นวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 17 ชนิด โดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตัวตรวจวัดชนิด ECD สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ตรวจพบ ได้แก่ ลินเดน บีเอชซี เฮปตาคลอร์ เอนโดซัลแฟน ดีลดริน ดีดีที เอนดริน เอนดรินอัลดีไฮด์ และเมทอกซีคลอร์ และพบว่าในช่วงฤดูร้อนตรวจพบสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีนรวมมากที่สุดในตัวอย่างหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ในปริมาณเฉลี่ย 0.9298 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม และพบว่าปริมาณไขมันของตัวอย่างหอยทะเลมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารพิษตกค้าง ส่วนขนาดของตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณสารพิษตกค้าง อย่างไรก็ตามปริมาณสารพิษตกค้างมีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/904
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น