กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2379
ชื่อเรื่อง: สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงถึงศรีราชา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
กานดา ใจดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ปริมาณ
ตะกอน
ประเทศไทย
พิษตกค้าง
สารประกอบออร์กาโนคลอรีน
สารป้องกันกำจัดแมลง
แม่น้ำ
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาชนิดและปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่ตกค้างในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเก็บตัวอย่างบริเวณแม่น้ำบางปะกง-ศรีราชา รวม 2 ครั้ง คือ ฤดูแล้ง (มีนาคม 2546) และฤดูฝน (สิงหาคม 2546) จากนั้นวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน 17 ชนิด โดยเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ ตัวตรวจวัดชนิดอีซีดี ชนิดสารที่ตรวจพบได้แก่ สารกลุ่มบีเอชซี เฮปตาคลอร์ เฮตาคลอร์-อีพอกไซด์ ดิลดริล เอนโดนซัลแฟน-1 เอนโดซัลแฟน-2 และพารา-พารา-ดีดีอี พารา-พารา-ดีดีดี พบว่าสารกลุ่มบีเอชซี เป็นชนิดสารที่ตรวจพบบ่อยที่สุดและมีปริมาณสูงสุด โดยเฉพาะเดลต้า-บีเอชซี และแกมมา-บีเอชซี ถูกตรวจพบคิดเป็นร้อยละ 87.50 และ 81.25 ตามลำดับ และเบต้า-บีเอชซีตรวจพบปริมาณสูงสุด 74.06+-21.06 นาโนกรัม/กรัม น้ำหนักแห้ง โดยปริมาณรวมสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนตรวจพบในฤดูฝนสูงกว่าฤดูแล้งในปริมาณ 129.27+-35.93 และ 103.70+-23.32 นาโนกรัม/กรัม น้ำหนักแห้ง ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าการสะสมของสารในดินตะกอนขึ้นอยู่กับฤดูกาล สถานี และระยะใกล้ฝั่ง-ไกลฝั่ง โดยสถานีที่ตรวจพบว่ามีการสะสมของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนสูงสุดคือ ศรีราชา รองลงมาคืออ่างศิลา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2379
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น