กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/312
ชื่อเรื่อง: การตรวจหาชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำทะเลบางชนิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preliminary screening of fatty acids from some sponges and symbiosis marine bacteria
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
รวิวรรณ วัฒนดิลก
กานต์พิชชา ใจดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: กรดไขมัน
ฟองน้ำ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แบคทีเรีย
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำทะเลบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยเก็บตัวอย่างเดือนกุมภาพันธ์ 2548 – พฤษภาคม 2549 พบไขมันโดยรวม (Crude fat) มีค่าอยู่ในช่วง 0.15-1.76% น้ำหนักสด ปริมาณไขมันสูงสุดพบในฟองน้ำยืดหยุ่นสีดำ Hytios eracta (LSAK-02) order Dictyoceratida จากจังหวัดชลบุรี โยคุณลักษณะของกรดไขมันในตัวอย่างฟองน้ำทะเลส่วนใหญ่เป็นชนิดอิ่มตัวเชิงซ้อนองค์ประกอบหลักกกรดไขมัน ได้แก่ C16:0, C16 1n7, C18 : 1 n 9, และ C22 : 6n3 และพบว่าฟองน้ำ order Hadromerida เป็นตัวอย่างที่พบกรดไขมันโอเมก้า -3 (EPA, DHA) ในปริมาณที่สูงกว่าตัวอย่างกลุ่มอื่น โดยกรดไขมันที่จำเป็นสำหับสัตว์น้ำวัยอ่อน Eicosapentaenoic acid (C20 :5m3 ; EPA ) พบปริมาณสูงสุดในไขมันชั้นไม่มีขั้วของตัวอย่างฟองน้ำก้อนสีชมพู Spirastrella sp (KODA -13) เก็บจากเกาะกูด จังหวัดตราดในปริมาณ 11.85 % และ Docosahexaenoic acid (C22:6n3; DHA) พบปริมาณสูงสุด 24.35 %ในชั้นไขมันไม่มีขั้วของตัวอย่าง Spirastrella solida (LSNG – 07) จากหาดสังวาลย์ เกาะล้าน ชลบุรี และฟองน้ำปล่องภูเขาไฟ (KODA - 10) Spirasrella solada (Ridley & Dendy, 1886) เก็บจากเกาะไม้ชี้ กลุ่มเกาะกูด จังหวัดตราด ตรวจพบกรดไขมัน DHA ในไขมันชั้นมีขั้วในปริมาณร้อยละ 19.63 ของกรดไขมันโดยรวม ส่วนในตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากฟองน้ำ มีคุณลักษณะของกรดไขมันเป็นชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน โดยพบกรดไขมัน C16:0, C16 1n7, และ C18 : 2n6 เป็นองค์ประกอบหลักของกรดไขมันและ C18:2n 6 เป็นกรดไขมันที่ตรวจพบปริมาณสูงสุดปริมาณร้อยละ 92.55 ของกรดไขมันโยรวม และตรวจไม่พบกรดไขมันที่จำเป็น EPA และ DHA ในตัวอย่างเชื้อที่ทำการศึกษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/312
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น