Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 1220
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินในคนและเอนไซม์ CYP2A13 ที่ย่อยสลายสารก่อมะเร็ง 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl_-1-butanone (NHK) ของพืชสมุนไพรที่สำคัญในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา).ทรงกลด สารภูษิต; พรพิมล รงค์นพรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ใบขลู่ผงเป็นสารผสมอาหารวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม; เอมม่า อาสนาจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การเตรียม สมบัติ และการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ ของโฟมชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง และแป้งข้าวโพดสุปราณี แก้วภิรมย์; ศิริเดช บุญแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุม มาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อรสา สุริยาพันธ์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากลสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อรสา สุริยาพันธ์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ทรอสโทไคตริดส์จากระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี (ป่าชายเลน): ความหลากหลายทางชีวภาพและการคัดแยกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์สมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงกึ่งแห้งเสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีการออสโมซิสร่วมกับการทำแห้งวิชมณี ยืนยงพทธกาล; พรนภา น้อยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กฤษณะ ชินสาร; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557การโคลนและสมบัติของยีนไลเปสจาก Bacillus sp. ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์

Discover

Has File(s)