กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1853
ชื่อเรื่อง: การโคลนและสมบัติของยีนไลเปสจาก Bacillus sp. ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Cloning and characterization of lipase-encoding gene from high-efficiency lipase producing Bacillus sp
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ยีนไลเปส
เอนไซม์ไลเปส
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Bacillus sp. BLCD 003 สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสในอาหาร Production medium ที่มีน้ำมันปาล์ม 1 เปอร์เซ็นต์ โดยมีกิจกรรมเอนไซม์สุงสุดเท่ากับ 1.0+-0.09 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อศึกษาระดับอณูชีววิทยาถึงยีนสังเคราะห์เอนไซม์ไลเปส สามารถจำแนกยีนไลเปสบางส่วนของ Bacillus sp. BLCD00 (308 bp) ซึ่งมีลำดับนิวคลีโอไทด์คล้ายคลึงสูงสุดกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไลเปสจาก Bacillus pumilus และมีลำดับกรดอะมิโน (103 residues) คล้ายคลึงสูงสุดกับลำดับกรดอะมิโนของเอนไซม์ไลเปสจาก Bacillus pumilus อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาลำดับนิวคลีโอไทด์ที่เหลืออยู่ของทั้งชิ้นยีนไลเปส จึงจะสามารถใช้ในการโคลนนิ่งเพื่อศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสต่อไปได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1853
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_046.pdf1.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น