Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-6 จากทั้งหมด 6
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประเมินศักยภาพและขีดความสามารถรองรับมลพิษในพื้นที่ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมภาคตะวันออกภัทราพร สร้อยทอง; กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า; สุชาติ ชายหาด; ภาสิรี ยงศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2545การบริหารและการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกสมชาย เดชะพรหมพันธุ์; ภัทราพร สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2548การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกภัทราพร สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกาะความร้อนและก๊าชเรือนกระจกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกภัทราพร สร้อยทอง; กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า; สุชาติ ชายหาด; นราธิป เพ่งพิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562การวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำ เมืองและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภัทราพร สร้อยทอง; กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า; สุชาติ ชายหาด; นราธิป เพ่งพิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดระยองนราธิป เพ่งพิศ; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; ภัทราพร สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์