กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/356
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภัทราพร สร้อยทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - - วิจัย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในภาคตะวันออก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้วและฉะเชิงเทรา มีศักยภาพรับนักท่องเที่ยว เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ไปทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สินค้า หัตถกรรม สินค้าเกษตรกรรม ของที่ระลึกต่างๆ บริการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว การพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีอวกาศที่ได้ข้อมูลจากดาวเทียมมาจัดทำเป็นแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเทศไทย การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และมนุษย์สร้างขึ้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะภูมิประเทศ การใช้ที่ดินและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึ้นและเส้นทางการคมนาคมพื้นที่ภาคตะวันออก แนวการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคตะวันออก จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯสู่ภาคตะวันออกและกัมพูชาและลาว ข้อเสนอแนะ และแนวการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกควรที่จัดทำแผนพัฒนาการและสิ่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเสริมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยพัฒนาลักษณะเด่นของทุกจังหวัดให้มีความหลากหลายรวมถึงการเตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและระบบโครงสร้างพื้นฐาน การให้ความรู้ประชาชน การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคตะวันออก คือ จังหวัดกรุงเทพฯ-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่-แหลมสารพัดพิษ-เกาะกง-กัมปงโสม-นครวัด-นครธม-ปอยเปต-เสียมราฐ-อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี-สระแก้ว แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางจังหวัดกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางจังหวัดกรุงเทพฯ-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่-แหลมสารพัดพิษ-เกาะดง-กัมปงโสม-นครวัด-นครธม-ปอยเปต-เสียมราฐ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/356
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น