กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17216
ชื่อเรื่อง: การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
จารุวรรณ กันหาโนน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ -- การศึกษาการใช้
ฐานข้อมูล -- การศึกษาการใช้
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17216
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter2.pdf2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น