การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคเบาหวาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้นกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
2562การค้นหาและพัฒนาสมุนไพรไทยสำหรับรักษาโรคเบาหวานอนันต์ อธิพรชัย; สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา; สุวรรณา เสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การค้นหาแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อก่อโรค ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคเบาหวานภรณี ศรีปรีชาศักดิ์; อนันต์ อธิพรชัย; วงศกร พงศ์โสภิตานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 1)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช, และอื่นๆ
2559การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 2): การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช, และอื่นๆ
2560การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ให้ห่างจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจในเขตจังหวัดชลบุรีชนิสรา แก้วสรรค์; พิจิตรา ทะเลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2552การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและกลุ่มอาการเมตะบอลิคพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; ขันทอง สุขผ่อง; จงจิตร อริยประยูร, และอื่นๆ
2548การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาต่อพฤติกรรม การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานดุจดาว ศุภจิตกุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2546การศึกษาผลลดน้ําตาลในเลือดแบบเฉียบพลันของมะระขี้นก (Momordica charantia) ผงแห้งฟรีซ-ดราย ในกลุ่มที่มีภาวะทนต่อกลูโคสบกพร่อง ระยะที่ 1ศิริวดี บุญมโหตม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2546การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษา ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 1)พิจารณา ศรีวาจนะ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; วัลลดา เล้ากอบกุล; บังอร สัตยวณิช; นฤมล ไชยชำนาญเวทย์, และอื่นๆ
2562การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ 3-(N,N-ไดเมทธิลอะมิโนฟีนิลเอริลเมทธิล) อินโดลเป็นสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวานจเร จรัสจรูญพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเตรียมเอริลไกล์โคไซด์เพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานรุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมการป้องกันการเป็นโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอแกลง จังหวัดระยองวัลลภ ศัพท์พันธุ์; วีรยา วงศ์ปก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; วิภาวรรณ นวลทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Clausena สำหรับการรักษาโรคเบาหวานอนันต์ อธิพรชัย; ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์; สุวรรณา เสมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์