กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1947
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Adaptive ensemble selector for microaneurysms and dot-blot hemorrhage detection in diabetic retinopathy patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณะ ชินสาร
สุวรรณา รัศมีขวัญ
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
ภูสิต กุลเกษม
อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์
จรรยา อ้นปันส์
Ratanak Khoeun
ธนินท์ อินทรมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เส้นเลือดฝอยโป่งพอง
โรคเบาหวาน
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy: DR) เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สูญเสียการมองเห็น ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงสำหรับผู้ป่วย และสิ่งที่สามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มต้นของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคือ หลอดเลือดฝอยโป่งพอง (Microaneurysms: MAs) แต่ผู้ป่วยเองจะไม่สามารถสังเกตเห็นถึงความผิดปกติในการมองเห็นของตนเองได้ เมื่อหลอดเลือดฝอยโป่งพองแตกจะทำให้เกิดจุดเลือดออกเล็ก ๆ (Dot and Blot Hemorrhages: HMHs) ซึ่งเป็นอาการของโรคจะเข้าสู่ระยะรุนแรง ผู้ป่วยจึงจะรับทราบถึงสภาวะของการมองเห็นที่ไม่เป็นปกติได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการในการตรวจพบ DR สำหรับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาขั้นเริ่มต้น (Mild non-proliferative diabetic) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยทาการค้นหาเส้นเลือดฝอยที่โป่งพองผิดปกติ (MAs) รวมถึงการมีจุดเลือดออกเล็ก ๆ (HMHs) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการตรวจจับ Microaneurysm Candidate โดยแบ่งขั้นตอนการประมวลผลออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) Preprocessing 2) Matched Filtering และ 3) Noise Reduction จากผลการทดลองเบื้องต้นซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบขั้นตอนวิธีที่นำเสนอกับข้อมูลภาพ fundus image จำนวน 89 ภาพ สามารถตรวจจับ Microaneurysm 90.72% เมื่อเทียบกับ Microaneurysm ที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนวิธีที่นำเสนอให้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1947
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_101.pdf5.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น