รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 56
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564โครงการศึกษาและรวบรวมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์อภิสิทธิ์ แสงใส; รัฐพร ภักดี
2565โครงการวิจัยการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชา 89530164 ทักษะดิจิทัลณัฐพร ภักดี; พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์; อภิสิทธิ์ แสงใส; กุลชลี รัตนคร
2566เครื่องมือสนับสนุนการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์
2563การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามการรักษาไทรอยด์ด้วยการกลืนแร่ รพ. มหาวิทยาลัยบูรพาสุนิสา ริมเจริญ; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนและการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศอังศุมาลี สุทธภักติ; เอกภพ บุญเพ็ง
2564โครงการฮีโร่บางแสนกำจัดพลาสติกประวิทย์ บุญมี; ประจักษ์ จิตเงินมะดัน; ทัศนีย์ เจริญพร; กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์
2564ระบบการแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โกเมศ อัมพวัน; สุเมธ ดาราพิสุทธิ์; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564โครงการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชา 89530364 การออกแบบสื่อและการนำเสนอจรรยา อ้นปันส์; สุภาวดี ศรีคำดี; วันทนา ศรีสมบูรณ์; กมลวรรณ แสงระวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ทางไกลกับเรียนรู้ในห้องเรียน สำหรับการศึกษาวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ด้วยเกมมิฟิเคชันวันทนา ศรีสมบูรณ์; ณัฐพร ภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563โครงการระบบจัดแผนผังห้องสอบและลำดับที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศกุลชลี รัตนคร; พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564โครงการการออกแบบและพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัตินวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ในระบบเสมือนจริงประจักษ์ จิตเงินมะดัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564ระบบเซนเซอร์วัดการใช้ไฟฟ้าภายในคณะวิทยาการสารสนเทศเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงสำหรับงานอัตโนมัติในพื้นที่ EEC กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าประจักษ์ จิตเงินมะดัน; ประวิทย์ บุญมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศกมลวรรณ แสงระวี; กุลชลี รัตนคร; หรรษา รอดเงิน; ปัทมา วชิรพันธุ์; พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์, และอื่นๆ
2563ระบบการแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โกเมศ อัมพวัน; สุเมธ ดาราพิสุทธิ์; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ; โกเมศ อัมพวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
2561การแยกและการวิเคราะห์ความผิดปกติของโพรงสมองจากภาพ MRIกฤษณะ ชินสาร; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูษิต กุลเกษม, และอื่นๆ
2560โครงการระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูลณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; ภารุจ รัตนวรพันธุ์; เอกภพ บุญเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การตรวจหาและแบ่งส่วนของออพคิตดิสและคัพในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อการช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 56