กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1947
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกฤษณะ ชินสารth
dc.contributor.authorสุวรรณา รัศมีขวัญth
dc.contributor.authorเบญจภรณ์ จันทรกองกุลth
dc.contributor.authorภูสิต กุลเกษมth
dc.contributor.authorอัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์th
dc.contributor.authorจรรยา อ้นปันส์th
dc.contributor.authorRatanak Khoeunth
dc.contributor.authorธนินท์ อินทรมณีth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
dc.date.accessioned2019-03-25T09:09:59Z
dc.date.available2019-03-25T09:09:59Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1947
dc.description.abstractโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy: DR) เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สูญเสียการมองเห็น ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงสำหรับผู้ป่วย และสิ่งที่สามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มต้นของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคือ หลอดเลือดฝอยโป่งพอง (Microaneurysms: MAs) แต่ผู้ป่วยเองจะไม่สามารถสังเกตเห็นถึงความผิดปกติในการมองเห็นของตนเองได้ เมื่อหลอดเลือดฝอยโป่งพองแตกจะทำให้เกิดจุดเลือดออกเล็ก ๆ (Dot and Blot Hemorrhages: HMHs) ซึ่งเป็นอาการของโรคจะเข้าสู่ระยะรุนแรง ผู้ป่วยจึงจะรับทราบถึงสภาวะของการมองเห็นที่ไม่เป็นปกติได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการในการตรวจพบ DR สำหรับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาขั้นเริ่มต้น (Mild non-proliferative diabetic) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยทาการค้นหาเส้นเลือดฝอยที่โป่งพองผิดปกติ (MAs) รวมถึงการมีจุดเลือดออกเล็ก ๆ (HMHs) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการตรวจจับ Microaneurysm Candidate โดยแบ่งขั้นตอนการประมวลผลออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) Preprocessing 2) Matched Filtering และ 3) Noise Reduction จากผลการทดลองเบื้องต้นซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบขั้นตอนวิธีที่นำเสนอกับข้อมูลภาพ fundus image จำนวน 89 ภาพ สามารถตรวจจับ Microaneurysm 90.72% เมื่อเทียบกับ Microaneurysm ที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนวิธีที่นำเสนอให้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectเส้นเลือดฝอยโป่งพองth_TH
dc.subjectโรคเบาหวานth_TH
dc.titleการคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้นth_TH
dc.title.alternativeAdaptive ensemble selector for microaneurysms and dot-blot hemorrhage detection in diabetic retinopathy patientsen
dc.typeResearch
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeDiabetic Retinopathy, DR is a principal cause of vision lost. An early stage of DR is called Microaneurysms, Mas. It is difficult for patients to identify or observe themselves because its size and brightness are similar to normal stage. During this stage, Dot and blot hemorrhages (HMHs) will be occurred. Patients will obtain the lost vision signal in this stage. In this research, early stage detection of diabetic retinopathy is proposed. The proposed method will identify all candidate position of Microaneurysms and Dot and blot hemorrhages. Our proposed method consists of 3 main steps including preprocessing, match filtering and noise reduction. Experimental results show that our method provide 90.72% of accuracy. We test our method with 89 standard fundus imagesen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_101.pdf5.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น