การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สุขภาวะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดการความมั่นคงด้านสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีระเบียบ กิจเจริญ; อมรทิพย์ อมราภิบาล; อนุรัตน์ อนันทนาธร; ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
2556การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต: มิติความสุขบุญสม หรรษาศิริพจน์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; ขัตติยา กรรณสูต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยรุจา ภู่ไพบูลย์; วรรณี เดียวอิศเรศ; เดชาวุธ นิตยสุทธิ; ดารุณี จงอุดมการณ์; ระพีพรรณ คำหอม, และอื่นๆ
2562การวิเคราะห์แบบจำลององค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของสถานประกอบการในภาคตะวันออกของประเทศไทยวรรณวิชนี ถนอมชาติ; ณฤดี พรหมสุวรรณ
2559ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรีเสรี ชัดแช้ม; จิราพร เวชวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะทางปัญญาของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายสมสมัย รัตนกรีฑากุล; วรรณรัตน์ ลาวัง; เสาวภา เล็กวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุในชมรมอาสาสมัครโรงพยาบาลชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิริยา ตั๊นสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2558ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชลธิชา จันทคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559รูปแบบการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะที่ท่ามะนาวนิสากร กรุงไกรเพชร; อริสรา ฤทธิ์งาม; ชรัญญากร วิริยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2562รูปแบบการดูแลความสุขสบายในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตยุพิน ถนัดวณิชย์; นนทกร ดำรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557วิถีชีวิตและแนวทางการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกจันทร์ชลี มาพุทธ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; พรทิพย์ สุขอดิศัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557วิถีชีวิตและแนวทางการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรทิพย์ สุขอดิศัย, และอื่นๆ
2559แนวทางการสร้างความสุขในการทำงานในองค์กร กรณีศึกษา : บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองสาวิตรี บิณฑสันต์; จิราภร ฤกษ์ชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559แนวทางการสร้างองค์กรสุขภาวะของเมืองพัทยารชฎ จันทร์น้อย; ชนิสรา ร่มเขื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ