การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารสกัดจากพืช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551กลยุทธ์ในการค้นพบสารต้านมะเร็งชนิดใหม่จากสาหร่ายทะเลและ/หรือ หญ้าทะเลในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย.จันทรวรรณ แสงแข; จงกลณี จงอร่ามเรือง; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์แบบรู้ผลรวดเร็วของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; วิมล แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การศึกษากลไกการลดความดันโลหิตของสารสกัดใบบัวหลวงเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อเอนไซม์ Cytochrome P450 2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินและผลกระทบต่อเอนไซม์ cytochrome P450 ในตับทรงกลด สารภูษิต; พรพิมล รงค์นพรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; ปณิดา ดวงแก้ว; วันวิสาข์ เนตรเรืองแสง, และอื่นๆ
2556การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของแก่นฝางและดอกหมามุ่ย สำหรับการไทเทรตกรด-เบสนวศิษฎ์ รักษ์บำรุง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิแทน ปวกพรมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา.
2559การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอมผาณตา วาณิชวัฒนเดชา; เอกรัฐ ศรีสุข; มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอมผาณตา วาณิชวัฒนเดชา; เอกรัฐ ศรีสุข; มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล; อนันต์ อธิพรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสกัดการตรวจสอบสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของทุเรียนเทศจงกลณี จงอร่ามเรือง; วาทินี เสล่ราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การสกัดสารพฤกษเคมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเพกาจงกลณี จงอร่ามเรือง; จันทร์เพ็ญ โคตรภูธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การหาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรีและสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของส่วนสกัดหยาบจากใบและเปลือกของต้นผักเหมียงจเร จรัสจรูญพงศ์; พรรณทิพย์ นาคศรีคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเสริมฤทธิ์ของส่วนสกัดเพการ่วมกับยาปฎิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาสและดื้อยาวิสาตรี คงเจริญสุนทร; มัทนา ดามัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ผลการยับยั้งของสารสกัดใบบัวหลวงต่อความเสียหายของพลาสมิดดีเอนเอที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอนุมูลอิสระมารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร; ภูริชญา สมภาร; ธัญลักษณ์ ภูมิวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ผลการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดทองพันชั่งกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยาวิสาตรี คงเจริญสุนทร; ณัฐกานต์ ถาแก้ว; นันทวัน ชนะภัย; สุพาภร ส่งสกุล; เอกชัย บุดดา, และอื่นๆ
2552ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลในสารสกัดจากแคลลัสของพืชสมุนไพรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ.อรสา สุริยาพันธ์; สมสุข มัจฉาชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2550ผลของสารสกัดจากกระเทียมที่มีต่อความสามารถในการทำงานแบบแอนแอโรบิกและแอโรบิกของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล-; ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2566ผลของสารสกัดจากเมล็ดกระทงลาย (Celastrus paniculatus Willd.) ต่อการมีชีวิตของเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสและซีรีบรัล คอร์เท็กซ์ในหนูแรทเพศผู้ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์; ศิริประภา บุญมี; ปัณฑิตา แตงพันธ์; ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
2559ผลของสารสกัดจากใบพืชบางชนิดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิดภาคภูมิ พระประเสริฐ; จารุวรรณ แซ่เอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548ผลของสารสกัดหยาบจากใบบัวหลวงต่อหลอดเลือดเอออร์ตาที่แยกจากหนูขาวที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและหนูขาวที่มีความดันโลหิตปกติจันทรวรรณ แสงแข; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562ผลของสารสกัดและสารบริสุทธิ์จากเหง้าเร่วหอมต่อเซลล์มะเร็งที่ดื้อยาผาณตา เอี้ยวซิโป; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ผลของสารสกัดและสารบริสุทธิ์จากเหง้าเร่วหอมต่อเซลล์มะเร็งที่ดื้อยาผาณตา เอี้ยวซิโป