การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 366  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพวัลภา คุณทรงเกียรติ; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558กระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557บุญเชิด หนูอิ่ม; ปรีดี พิศภูมิวิถี; นุสรา จิตตเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2564กระบวนการเพิ่มสมบัติไม้สักอายุน้อยด้วยนวัตกรรมชีวภาพ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ซอ, มิยอง; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อฏฐม สาริบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559กลยุทธ์การจัดการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสู่มหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณีบรรพต วิรุณราช; ปัญญณัฐ ศิลาลาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559กลยุทธ์การจัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมชัย วงษ์นายะ; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ประเวศ ทั่งจันทร์แดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การจัดจ้างผู้ดำเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยพอพันธ์ วัชจิตพันธ์; โกมลมณี เกตตะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความมั่นคงขององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; อุไรรัตน์ ทับทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสโดยใช้วัดเป็นฐาน : กรณีศึกษาวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ธร สุนทรายุทธ; ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์; กิจผจญ แมตเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การกระจายตัวของอุณหภูมิพื้นผิวในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงานจากข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 โดยใช้เทคนิคการจำแนกภาพเชิงวัตถุ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; นุชนาฎ บัวศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2561การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจปลานิลสุชนนี เมธิโยธิน; อิสระ สุวรรณบล; ปุญชรัสมิ์ วัฒณาไพบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การคัดเลือกแบบแข่งขันของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมสำหรับพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมพูลพงศ์ สุขสว่าง; จตุภัทร เมฆพายัพ; ปิยธิดา ต ไชยสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การจัดการความขัดแย้งด้านที่ดินอย่างยั่งยืนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; วิวัฒน์ ฤทธิมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ภาคตะวันออกบรรพต วิรุณราช; ภุมเรศ จันทร์สว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การจัดการพื้นที่ข้ามพรมแดนบริเวณเขตผังเมืองรวมเมืองนครพนมด้วยมาตรการผังเมือง : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)บุญเชิด หนูอิ่ม; กิจฐเชต ไกรวาส; นิชานันท์ นิรันดร์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การจัดการพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุในวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรีภรดี พันธุภากร; มนัส แก้วบูชา; สุพัตรา ซ้วนลิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2564การจัดการสอนออนไลน์แบบเปิดกว้างสำหรับมวลชนด้วยแนวคิดการคิดการเรียนรู้ของเครื่องจักรปริญญา เรืองทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษณะ ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณธิดา ยลวิลาศ, และอื่นๆ
2561การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านในเทศกาลฮาเจ๋ของชาวจิงจู๋ในพื้นที่จิงจู๋ซานต่าวHung; Qin; ภูวษา เรืองชีวิน; มนัส แก้วบูชา; หวง, ฉิน, และอื่นๆ