กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10412
ชื่อเรื่อง: กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์.
คำสำคัญ: สิทธิการรักษาพยาบาล
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก'
พยาบาลกับผู้ป่วย
Health Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10412
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
52810083.pdf3.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น