การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การประยุกต์ใช้ Azure Devops เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์คณิต ธุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์
2557การพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 2)เวธกา กลิ่นวิชิต; คนึงนิจ อุสิมาศ; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายข้อมูลสำหรับระบบวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กรแบบองค์รวม กรณีศึกษา บริษัทนิวดอน จำกัดสุวรรณา รัศมีขวัญ; ธนินทร์ เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2562การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชายทะเลต้นแบบภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ
2557การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุตรา สุนทรส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบงานสารสนเทศของพนักงานธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วารุณี วัฒนานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ยุพาภร สุขสาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรามานพ แจ่มกระจ่าง; วัชระ มั่นถาวรวงศ์
2566เครื่องมือสนับสนุนการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์