กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4444
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้ Azure Devops เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Applying of azure devops to improve the information system development process of the computer center
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คณิต ธุระ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างมาก ทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนธุรกิจนั้นจำเป็นต้องรวดเร็วและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเพื่อตอบสนองได้ทันต่อความต้องการ แม้ว่าธุรกิจจะมีการใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบแอจไจล์มาทำงานมากขึ้น แต่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบแอจไจล์มุ่งเน้นเพียงกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการฝั่งธุรกิจ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมไปถึงความต่อเนื่องของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบไปยังผู้ใช้งาน โดยปัจจุบันมีแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ DevOps เข้ามาใช้งานร่วมกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการใช้เครื่องมือมาความสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเข้ามาช่วยการทำงานระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์กับทีมปฏิบัติการ ในการปรับปรุงกระบวนงานให้ราบรื่นมากขึ้น โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) จำนวนขั้นตอนการพัฒนาระบบนั้นยังคงเท่ากันแต่กิจกรรมต่าง ๆ จะปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ devops (2) ส่งมอบงานได้อย่างอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบคุณภาพและส่ง ซอร์สโค้ดไปยังเครื่องทดสอบและเครื่องส่งมอบโดยอัตโนมัติ (3) มีความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ โดยใช้เครื่องช่วยค้นหาช่องโหว่ต่าง ๆ เพื่อลดช่องโหว่ต่าง ๆ ก่อนส่งมอบให้งานให้กับลูกค้า (4) ลดขั้นตอนการดำเนินงานและจัดการโครงสร้างพื้นฐานอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานจากคน
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่สัญญา 001/2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4444
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_140.pdf3.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น