กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6474
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายข้อมูลสำหรับระบบวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กรแบบองค์รวม กรณีศึกษา บริษัทนิวดอน จำกัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of utomted tools for dt migrtion of enterprise resource plnning system cse study of new dwn co., ltd.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา รัศมีขวัญ
ธนินทร์ เมธิโยธิน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: ระบบข้อมูลสารสนเทศ (POLIS)
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานนิพนธ์นี้นำเสนอการศึกษาและจัดทำเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กรแบบองค์รแบบองค์รวมของซอฟแวร์ Microsoft Dynamics NAV 5.0 ไปยัง Microsoft Dynamics NAV 2017 เพื่อศึกษาวิธีการในการปรับปรุงรุ่นของซอฟท์แวร์โดยยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะท้องถิ่นและคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าที่ถูกกำหนดไว้ในซอฟท์แวร์รุ่นเดิมให้ครบถ้วน ซึ่งผลงานนิพนธ์นี้ได้นำเสนอวิธีการในการปรับปรุงของซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่โดยสามารถลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (Re-engineering Approach) และการพัฒนาเครื่องมือ อั ตโ น มั ติ(Automated Tools) บ นสถาปัตยกรรม Microsoft Dynamics NAV 5.0 ไ ด้ แ ก่ 1) เครื่องมือผสานโครงสร้างฐานข้อมูล 2) เครื่องมือทำความสะอาดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเก็บข้อมูลประเภทโค้ด 3) เครื่องมือทำความสะอาดข้อมูลอักขระที่มองไม่เห็น และพัฒนาเครื่องมือบนสถาปัตยกรรม Microsoft Dynamics NAV 2017 คือ 4) เครื่องมือกำหนดหน้าที่การทำงานของผู้ใช้งาน ซึ่งวิธีการและเครื่องมือที่นำเสนอสามารถลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินการได้อย่างมาก จากผลการทดลองพบว่า วิธีการที่นำเสนอในงานนิพนธ์นี้ สามารถลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินงานโดยรวมเท่ากับ 92.32% โดยจำแนกออกเป็นระยะเวลาในการผสานโครงสร้างฐานข้อมูล 99.95% ระยะเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลฐานการเก็บข้อมูลประเภทโค้ด 99.88% การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอักขระที่มองไม่เห็น 99.99% และการกำหนดหน้าที่การทำงานของผู้ใช้งาน 95.83% ซึ่งถ้าวิธีการและเครื่องมือดังกล่าวนี้ถูกนำไปใช้กับฐานข้อมูลที่มีขนาดและความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใดก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6474
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf5.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น