วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 26
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การค้นหารูปแบบที่ให้ค่าคุณประโยชน์สูงโดยปรากฏอย่างไม่สม่ำเสมอโกเมศ อัมพวัน; ศุภชัย เล้าวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561ระบบรู้จำกิจกรรมที่ปรับได้โดยใช้ข้อมูลตัวรับรู้แอคเซเลอโรมิเตอร์ของสมาร์ทโฟนจักริน สุขสวัสดิ์ชน; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; เทิดศักดิ์ ดุงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; สุมาลี อิสริโยดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหาเซตรายการที่ปรากฏบ่อยและสม่ำเสมอภายใต้การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละรายการโกเมศ อัมพวัน; กิตติพา คลังวิสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหารูปแบบปรากฏบ่อยเคอันดับแรกและปรากฏอย่างสม่ำเสมอจากข้อมูลกระแสด้วยเทคนิคการเลื่อนหน้าต่างโกเมศ อัมพวัน; ธาชินี มีเสมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังจากภาพถ่าย DXA โดยการประยุกต์ใช้ External forceอัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; สุวรรณา รัศมีขวัญ; จักรพงษ์ บุญใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560กรณีศึกษาการสกัดข้อมูลงานวิจัยบนเว็บเพจด้วยเว็บครอว์เลอร์ทัศนีย์ เจริญพร; สุทิน อุทธบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561ระบบคลังข้อสอบอ้างอิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาคนึงนิจ กุโบลา; นิรันดร์ บัวบาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561ระบบแจ้งเตือนอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสถานพยาบาล โดยใช้เทคนิคการหาความคล้ายคลึงของคำสำหรับการระบุกลุ่มความเสี่ยงคนึงนิจ กุโบลา; สังคม สร้างไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ขาย : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สุนิสา ริมเจริญ; ปารดา สมสาร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ เจริญพร; บุญล้อม พูนสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560ระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยสุนิสา ริมเจริญ; รักชาติ เหมะสิขัณฑกะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นโดยใช้การจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นสุนิสา ริมเจริญ; ถาวรีย์ สุขเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560เครือข่ายไร้สายเพื่อการจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำแนกณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะสุวรรณา รัศมีขวัญ; พัชราภรณ์ ศรีบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบกระชับด้วยค่าความถี่สุนิสา ริมเจริญ; ศรีชล ภิรมย์ลาภ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การปรับปรุงกระบวนการติดตามเอกสารการเงิน กรณีศึกษา กองคลังและทรัพย์สิน ม.บูรพาสุนิสา ริมเจริญ; รชิษ ธนาเตชะวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายข้อมูลสำหรับระบบวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กรแบบองค์รวม กรณีศึกษา บริษัทนิวดอน จำกัดสุวรรณา รัศมีขวัญ; ธนินทร์ เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การจัดการกำหนดค่าซอฟต์แวร์จากส่วนกลาง กรณีศึกษา บริษัทคาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัดณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; วีระพันธ์ ดวงจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การวิเคราะห์ความรู้สึกผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; นันทภัค สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 26