การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 133  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การกระจายของปรอท ตามระดับความลึกในแท่งดินตะกอนจากอ่าวมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์และอ่าวไทย ประเทศไทย-; คฑาวุธ สายสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2556การกำจัด Cu Mn และ Zn โดยกระบวนการดูดซับด้วยเปลือกหอยสุวรรณา ภาณุตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คฑาวุธ ภาชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถพล เชยศุภเกตุ, และอื่นๆ
2557การกำจัดของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก : การศึกษาความเป็นไปได้ระดับห้องปฏิบัติการธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณฑล มุขทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2554การกำจัดทองแดงไอออนและแคดเมียมไอออนในสารละลายด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ATCC 4105 ที่มีชีวิต-; ภาวิไล เสนาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2551การคัดแยกแบคทีเรียทะเลที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่บลูมบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี-; บุณฑริกา ศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2560การจำแนกขนาด ร้อยละการปกคลุม และความหนาแน่นของหญ้าทะเล โดยประยุกต์ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก บริเวณอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม จังหวัดตรังกาญจนา หริ่มเพ็ง; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; พิสุทธิ์ กวีวังโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การดูดซับตะกั่วปนเปื้อนในน้ำโดยทานตะวันในระบบไฮโดรโพนิกส์-; สุพัตรา แก้วแสนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.
2562การตรวจวัดการปนเปื้อนของสารประกอบบิวทิลทิน (BTs) ในหอยแมลงภู่ชนิด Perna viridis บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยอาภาพร บุญมี; กิตติยา เชียร์แมน; สุทิน กิ่งทอง; ชนพพล กลิ่นกลบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การตรวจวัดระดับการเรืองแสงของเมตาบอไลต์ในน้ำดี และระดับปฏิกิริยา Ethoxyresorufin- O- Deethylase (EROD) ในตับของปลานิล (Oreochromis niloticus) เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนของสารประกอบโพลีซัยคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในแหล่งน้ำ-; มลธิรา ปิ่นแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2561การตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จังหวัดชลบุรีนิรันดร์ วิทิตอนันต์; วัลย์ลิกา หวานเสนาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546การติดตามประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket ขนาดใหญ่ในโรงงานอหารทะเลแช่แข็ง ช่วงการเริ่มต้นเดินระบบ-; พรศิริ อินเทียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2563การติดตามปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทยภูมิพัฒน์ ภาชนะ; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; ศราวุธ เตียงกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การติดตามปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทยภูมิพัฒน์ ภาชนะ; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; ศราวุธ เตียงกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การทดสอบปฎิกิริยาข้ามของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Cytochrome P4501A (MAb CYPIA 1.4-3D) ต่อปลาทดลองบางชนิดและปลาทะเลธรรมชาติตามแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรี-; วิชชุดา ประสาทแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2548การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบจุลินทรีย์แขวนลอยและจุลินทรีย์บนตัวกลางยึดเกาะ-; ดุจนภา คำเพชร,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2549การปนเปื้อนของปรอทในน้ำทะเล ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิต บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี-; อนุวัฒน์ ยินดีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2560การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หญ้าทะเล หลังเหตุการณ์สึนามิ ระหว่างปี พ.ศ.2547-พ.ศ.2558 บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรังกาญจนา หริ่มเพ็ง; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; วรพงศ์ กอนสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การประยุกต์ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากระบบหุ่นยนต์อากาศยานเพื่อจำแนกพรรณไม้ยืนต้นบริเวณโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดจันทบุรีกาญจนา หริ่มเพ็ง; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; เลิศพงศ์ สุวรรณเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่าจาก : กรณีศึกษาป่าจากในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทยกาญจนา หริ่มเพ็ง; ภูมิพัฒน์ ภาชนะ; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; แทนทัศน์ เพียกขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคำสะมาย สิลาเพด; d2522-; Khounsamay Silapheth,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม