การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการภาคตะวันออกดุสิต ขาวเหลือง; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระมหากิตติ สร้อยมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563กลยุทธ์การพัฒนาการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา, และอื่นๆ
2563การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเสริมพลังอำนาจของผู้ใช้บริการในโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองให้มีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะทุนมนุษย์วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อัครพงษ์ เพ็ชรพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเสริมพลังอำนาจของผู้ใช้บริการในโครงการบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองให้มีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในฐานะทุนมนุษย์วรวุฒิ เพ็งพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัครพงษ์ เพ็ชรพูล, และอื่นๆ
2561การปฏิบัติที่ดีโดยชุมชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; ปรีชา ปิยจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิบัติงานชุมชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคตะวันออกวรวุฒิ เพ็งพันธ์; ศรีวรรณ ยอดนิล; ชวาลา ไชยฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนากระบวนการฝึกเทศน์แหล่มหาชาติสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระกิตติเอก ปาณิญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและศาสนสถาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎดุสิต ขาวเหลือง; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระฉัฏฐ์พูนชัย ฉัตรทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรมระดับชั้นประถมศึกษาตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการศรีวรรณ ยอดนิล; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; พระเอนก บุญโยประการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; พัชรินทร์ รุจิรานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับวัยรุ่นหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; จุฑาวดี กมลพรมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับวัยรุ่นหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฑาวดี กมลพรมงคล, และอื่นๆ
2563การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมืองพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; จันทร์ชลี มาพุทธ; จุฑาภรณ์ อยู่ทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมืองพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑาภรณ์ อยู่ทิม, และอื่นๆ
2560การส่งเสริมทัศนคติต่ออาชีพทำสวนผลไม้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคตะวันออกจันทร์ชลี มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สาลินี บูรณโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การส่งเสริมสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคตะวันออกสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธีระพงษ์ อาญาเมือง, และอื่นๆ
2560การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการก่อสร้างมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; วิสูจน์ รางทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การแสวงหาความรู้ภายใต้การภาวนา : กรณีศึกษากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตศรีวรรณ ยอดนิล; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ทรงพล บุญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ข้อเสนอเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ยฝั่งอันดามันสมหมาย แจ่มกระจ่าง; จันทร์ชลี มาพุทธ; วาสนา ศรีนวลใย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์