การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 41  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการในความผิดชอบของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 สำนักงานประกันสังคมจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิทยา สุขธงไชยกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2564การพัฒนาแผนงานเชิงนโยบายเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข 4.0 ตามต้นแบบคุณลักษณะองค์กรแห่งความสุขภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยนพดล เดชประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิราภรณ์ ชัยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2563การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; ดวงกมล ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ซูซูกิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงกมล ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2561ความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; ณัชธ์เนมิน แตงน้อยธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; ณัชธ์เนมิน แตงน้อยธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2564ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิศักดิ์ เพียรจิตร, และอื่นๆ
2564ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนบริการศุลกากรที่ 1 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาทิตยา สมณา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2563ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตามเขตผังเมืองชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ อินทไทร, และอื่นๆ
2563ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาอุษณากร ทาวะรมย์; ธนวัฒน์ ตาลทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนวัฒน์ ตาลทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2563ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทรงพจน์ พูลสิน, และอื่นๆ
2564ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่บ้านด้านข้าราชการ 4.0 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณพล เติมกิจธนสาร, และอื่นๆ
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อุษณากร ทาวะรมย์; วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิธวินท์ พาณิชยาชีวะ, และอื่นๆ
2563ความพร้อมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; พัชรี ดีพร้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความพร้อมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี ดีพร้อม, และอื่นๆ
2563ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; ธุวานันท์ สุขโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธุวานันท์ สุขโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2563ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานด้านงบประมาณของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังชิตพล ชัยมะดัน; อุษณากร ทาวะรมย์; ธรรมวิทย์ เกียรติสมกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ