กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9951
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตามเขตผังเมืองชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Public opinion on the costl bridge project in chonburi urbn pln
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ธนวัฒน์ พิมลจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
จุฑามาศ อินทไทร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
คำสำคัญ: ประชาชน -- ทัศนคติ
โครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9951
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61930031.pdf2.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น