กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10190
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The opinion of citizen towrd the mngement ccording to the good governnce principle of monnng subdistrict municiplity, phnt nikhom district, chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วุฒิศักดิ์ เพียรจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
คำสำคัญ: ธรรมรัฐ
เทศบาลตำบลหมอนนาง -- การบริหาร
ทัศนคติ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10190
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
62930045.pdf1.15 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น